Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Capax Capital Partners 2013

Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en alle overeenkomsten met Capax Capital Partners tot uitvoering van diensten en/of levering van zaken door Capax Capital Partners, alsmede op alle daarmede samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Capax Capital Partners en een wederpartij (hierna te noemen: Cliënt).

1.2. Algemene voorwaarden gehanteerd door Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Capax Capital Partners en Cliënt is overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst van Cliënt met Capax Capital Partners kan verschillende door Capax Capital Partners te leveren diensten of zaken op het gebied van financiën of administratie of andere onderwerpen inhouden. De overeenkomst wordt door Capax Capital Partners schriftelijk vastgelegd en door Cliënt voor akkoord ondertekend. Wijzigingen van de overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan, worden door Capax Capital Partners schriftelijk vastgelegd en door Cliënt voor akkoord ondertekend.

2.2 Cliënt heeft, naast de overeenkomst met Capax Capital Partners, geen overeenkomst(en) met derden gesloten of zal deze sluiten gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Capax Capital Partners en Cliënt, waarvan de inhoud gelijk of gelijksoortig is aan de door Cliënt met Capax Capital Partners gesloten overeenkomst.

2.3 De overeenkomst van Cliënt met Capax Capital Partners houdt te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting voor Capax Capital Partners in, tenzij Capax Capital Partners uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft gegarandeerd.

Artikel 3: Uitvoering

3.1 Capax Capital Partners is gehouden bij de uitvoering van de met Capax Capital Partners gesloten overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.2 Indien Capax Capital Partners bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van gegevens, die door of namens Cliënt aan Capax Capital Partners ter hand zijn gesteld, is Capax Capital Partners niet gehouden deze gegevens op hun juistheid of volledigheid te controleren. Capax Capital Partners is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.

3.3 Indien Capax Capital Partners bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van gegevens van derden, zijn deze verkregen uit openbare en andere door Capax Capital Partners betrouwbaar geachte bronnen. Capax Capital Partners is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.

3.4 Cliënt zal telkenmale aan Capax Capital Partners alle door Capax Capital Partners gevraagde informatie aan Capax Capital Partners verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Cliënt zal telkenmale aan Capax Capital Partners ongevraagd de informatie verstrekken, waarvan Cliënt weet of behoort te weten dat deze voor Capax Capital Partners van belang is of zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.5 Capax Capital Partners kan, in het kader van een door Cliënt met Capax Capital Partners gesloten overeenkomst, adviseren over de door Cliënt in te schakelen derden, over de door Cliënt te selecteren en te contracteren wederpartijen en over de voorwaarden en uitvoering van de door Cliënt beoogde transactie. Capax Capital Partners is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beslissingen van Cliënt van welke aard dan ook, die (mede) gebaseerd zijn op de door Capax Capital Partners verstrekte adviezen.

3.6 Indien Capax Capital Partners door Cliënt wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een project, berust de projectleiding bij Cliënt of een door Cliënt aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7 Indien Capax Capital Partners een datum is overeengekomen waarop de overeenkomst of delen daarvan voltooid zal/zullen zijn, is deze datum uitsluitend indicatief, tenzij Capax Capital Partners uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft gegarandeerd.

3.8 Indien Capax Capital Partners adviezen geeft, ontwerpen maakt, assistentie verleent of diensten verricht met betrekking tot software (waaronder onder meer bestanden opgesteld in Microsoft Office Excel), dan wel software ter beschikking stelt, brengt zulks geen aansprakelijkheid van Capax Capital Partners met zich mede voor zover enige tekortkoming betrekking heeft op het functioneren van de onderwerpelijke software in of met de door Cliënt gebruikte hard- en software.

3.9 Indien de overeenkomst tussen Capax Capital Partners en Cliënt betrekking heeft of samenhangt met of voortvloeit uit een overeenkomst die Cliënt met een derde heeft gesloten, is Cliënt gehouden Capax Capital Partners volledig en schriftelijk in te lichten over deze overeenkomst en alle voorwaarden waarop deze is gesloten.

3.10 Cliënt zal aan de door Capax Capital Partners ter beschikking gestelde personen dezelfde voorzieningen ter beschikking stellen die Cliënt aan zijn eigen medewerkers ter beschikking stelt. In alle gevallen zullen deze voorzieningen voldoen aan alle wettelijke vereisten en algemeen aanvaarde normen, met inbegrip van voldoende toegang tot het (computer)systeem van Cliënt.

Artikel 4: Beloning

4.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen Cliënt en Capax Capital Partners zullen partijen de aan Capax Capital Partners toekomende beloningen en de door Capax Capital Partners aan Cliënt in rekening te brengen kosten overeenkomen.

4.2 Capax Capital Partners zal voor de uitvoering van de door Cliënt met Capax Capital Partners gesloten overeenkomst een of meer van de volgende beloningen in rekening kunnen brengen:

(I) een vast bedrag;
(II) een vast bedrag, afhankelijk van het tot stand komen van enig overeengekomen
resultaat;
(III) een bedrag gebaseerd op de door Capax Capital Partners aan de uitvoering van de overeen
komst bestede tijd;
(IV) een variabel bedrag afhankelijk van het tot stand komen van enig resultaat en/of
gebaseerd op de waarde daarvan;
(V) elke andere vorm van vaste of variabele beloning in geld of goederen;
(VI) een beloning in de vorm van aandelenkapitaal of warrants.

Deze beloningen worden, voor zover van toepassing, vermeerderd met omzetbelasting.

4.3 Capax Capital Partners en Cliënt kunnen overeenkomen dat de door Capax Capital Partners gemaakte out-of-pocket kosten, reis -en verblijfkosten alsmede kosten van de door Capax Capital Partners ingeschakelde derden, voor rekening van Cliënt komen.

4.4 Tenzij anders is overeengekomen zal Capax Capital Partners periodieke facturen verzenden voor de door Capax Capital Partners verrichte diensten of geleverde zaken.

4.5 Indien Cliënt niet binnen de betalingstermijn van een factuur bezwaar maakt tegen de samenstelling of de hoogte daarvan, wordt Cliënt geacht met de verschuldigdheid van de factuur in te stemmen. De omvang van de verplichtingen van Cliënt blijkt uit de administratie van Capax Capital Partners, behoudens tegenbewijs.

4.6 Cliënt is gehouden de aan Capax Capital Partners verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, aan Capax Capital Partners te betalen zonder enige verrekening, inhouding of opschorting. Ingeval van niet tijdige of niet volledige betaling is Capax Capital Partners gerechtigd tot een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente die verschuldigd is bij niet tijdige voldoening van handelsschulden, alsmede tot vergoeding van in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5: Duur

5.1 De door Cliënt aan Capax Capital Partners gegeven overeenkomst eindigt:

(I) op het moment dat deze door Capax Capital Partners is uitgevoerd;
(II) indien Cliënt of Capax Capital Partners de overeenkomst opzegt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

5.2 Indien Cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, voordat deze door Capax Capital Partners geheel is uitgevoerd, is Cliënt aan Capax Capital Partners verschuldigd de door Capax Capital Partners gemaakte kosten, bestaande uit de in redelijkheid gemaakte out-of-pocket expenses, en door Capax Capital Partners aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd tegen een in redelijkheid door Capax Capital Partners vast te stellen uurtarief.

5.3 Indien Capax Capital Partners de overeenkomst opzegt, voordat deze door Capax Capital Partners is uitgevoerd, is Capax Capital Partners niet gerechtigd een beloning of kosten in rekening te brengen, behoudens indien en in zover Cliënt door het reeds verrichte deel van de overeenkomst gebaat is, in welk geval Capax Capital Partners gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen beloning en vergoeding van gemaakte kosten. Capax Capital Partners is, in geval van opzegging van de overeenkomst voordat deze is uitgevoerd, geen schadevergoeding aan Cliënt verschuldigd.

5.4 Onverminderd het in artikel 5.2 van deze overeenkomst bepaalde is Cliënt aan Capax Capital Partners schadeloosstelling verschuldigd, indien Cliënt de overeenkomst met Capax Capital Partners opzegt voordat Capax Capital Partners deze geheel heeft uitgevoerd en vervolgens binnen twaalf maanden na deze opzegging aan een derde opdracht geeft, of zelf datgene uitvoert, waarop de aan Capax Capital Partners verstrekte opdracht betrekking had. De aan Capax Capital Partners alsdan verschuldigde schadeloosstelling is gelijk aan de bruto beloning(en) die Capax Capital Partners aan Cliënt in rekening zou hebben gebracht indien Cliënt de met Capax Capital Partners gesloten overeenkomst niet zou hebben opgezegd.

Artikel 6: Intellectuele eigendom; vertrouwelijkheid

6.1 Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op of in verband met door Capax Capital Partners uitgevoerde overeenkomsten en daarmede samenhangende documenten en software blijven bij Capax Capital Partners en gaan niet over op Cliënt, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cliënt en Capax Capital Partners is overeengekomen.

6.2 Capax Capital Partners verleent aan Cliënt voor onbepaalde tijd het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om ter beschikking gestelde software en documentatie te gebruiken, tenzij andersluidend is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is beperkt tot eigen gebruik en uitsluitend voor het oorspronkelijke doel. Het gebruiksrecht vervalt van rechtswege op het moment dat Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een onderhandse schuldsanering aan schuldeisers voorstelt

6.3 Capax Capital Partners en Cliënt zullen bij en na de uitvoering van de door Cliënt aan Capax Capital Partners verstrekte overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot gegevens, die tot de vertrouwelijke informatie van de ander behoren en zullen zich inspannen dat door hen ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde vertrouwelijkheid in acht nemen, voorzover niet op grond van enige wettelijke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan derden gegeven dienen te worden.

6.4 Capax Capital Partners is gerechtigd de naam en het logo van Cliënt en de aard van de met Cliënt gesloten overeenkomst(en) als referentie te vermelden in presentaties aan derden, in advertenties en brochures en in persberichten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Capax Capital Partners is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan Capax Capital Partners toerekenbare tekortkoming, en nimmer voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

7.2 Capax Capital Partners is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar werknemers, voor zover deze schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden die onder feitelijk toezicht van Cliënt, of in het kader van een door of vanwege Cliënt geleid project, zijn verricht.

7.3 In alle gevallen waarin Capax Capital Partners, ondanks het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 en in alle gevallen waarin Capax Capital Partners op grond van het bepaalde in artikel 7.1 gehouden is tot vergoeding van door Cliënt geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de factuurwaarde van diensten door Capax Capital Partners aan Cliënt verleend in de periode van zes maanden voorafgaande aan de datum waarop het schadebrengende feit zich voor de eerste maal voordeed of bekend werd, met inachtneming van een maximum van € 20.000,-.

7.4 Cliënt vrijwaart Capax Capital Partners terzake van iedere door een derde tegen Capax Capital Partners ingestelde vordering die samenhangt met of voortvloeit uit de door Cliënt met Capax Capital Partners gesloten overeenkomst, alle door Capax Capital Partners te maken kosten en de door Capax Capital Partners als gevolg daarvan geleden of te lijden schade, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of feitelijk leidinggevenden van Capax Capital Partners.

Artikel 8: Werknemers

8.1 Cliënt zal gedurende de looptijd van enige overeenkomst tussen hem en Capax Capital Partners, alsmede gedurende zes maanden daarna, direct noch indirect, arbeidsovereenkomsten aangaan met, of opdrachten verstrekken aan, werknemers van Capax Capital Partners. Deze afspraak heeft betrekking op werknemers van Capax Capital Partners die betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Capax Capital Partners en cliënt. Cliënt staat er voor in dat andere rechtspersonen die behoren tot hetzelfde concern zich houden aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 9: Recht- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en daarmede samenhangende overeenkomsten dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.2 Indien Capax Capital Partners als eisende partij optreedt, is in afwijking van het in artikel 9.1 bepaalde, Capax Capital Partners gerechtigd doch niet verplicht het geschil aanhangig te maken voor de volgens de wet bevoegde rechter elders.

E-mail: info@capaxcapitalpartners.com